05 10 2013

Peygamberimizin Hira İnzivası

      Peygamberimizin Hira İnzivası Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam  çocukluk ve gençlik yıllarında temiz bir hayat yaşamış, içinde yaşadığı toplumun ahlaksızlık bataklığına düşmemişti. Hak taala onu her kötülükten korumuştu. Kırkına yaklaştığında gaibten "Ey Muhammed!" diye sesler işitmeye başlamıştı, önce sadık rüyalar gösterilmeye başlandı. Hadis-i şerifde vahyin ilk olarak sadık rüya ile başladığı bildirilmiştir. Rüyasında gördükleri aynen çıkıyordu. Bu hal altı ay devam etti. Vahy gelmesi yaklaşınca "Ya Muhammed diyen sesler çoğaldı Bundan sonra Peygamberimiz'de kainatın nizamını düşünme ve kainatın inceliklerine erme isteği uyandırdı. Bu sebeple Mekke ile Arafat arasında ve Mekke'ye 3 mil uzaklıkta olan "HİRA-NUR" dağındaki mağaraya çekilmiş yaratılışın hikmetlerine, inceliklerine dalmıştı.  yalnızlığı sevip, insanlardan uzaklaşarak, Hira dağındaki bir mağarada tefekküre dalmaya baladı. Bazen Mekke'ye gelir, Kabe'yi tavaf eder ve saadethanelerine giderdi. Hane-i saadette bir müddet kalıp yanına biraz yiyecekle tekrar Hira dağındaki mağaraya döner tefekkür ve ibatedle meşgül olurdu. Bazen günlerce kaldığı olurdu. O zaman da Hz. Hatice yiyecek gönderir veya getirirdi. Devamı

05 05 2011

TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU

    TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU  İslamiyetten önceki devirlerde Türklerle Araplar arasında herhangi bir ilişki olmamıştı. Hz. Ömer zamanında Müslümanlarla Sasaniler arasında yapılan Nihavet Savaşı'ndan sonra, Araplarla Türkler karşı karşıya geldiler. Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilk ilişkiler, Hz. Osman zamanında başladı. Müslüman Araplar. Kafkasya'da Hazar Türkleriyle karşılaştılar. 651 yılında başlayan savaşlarda, Hazar başkentine kadar sokulan Araplar geri püskürtüldü. Hazarların güneye doğru inip günümüzdeki Ermenistan topraklarına girmelerinden sonra da Arap-Hazar çarpışmaları yarım yüzyıl devam etti. Emeviler zamanında 705 yılında Maveraünnehir bölgesine giren Arap orduları önce Türgeşler, daha sonra da Karluklarla mücadele ettiler. Emeviler, Müslüman Arpları diğer Müslümanlardan üstün tuttukları için bu dönemde Türkler İslamiyeti kabul etmediler. İkinci Göktürk Devleti'nin yıkılmasında sonra Çinliler, Türklerin zayıf durumundan yararlanmak için Türklere karşı sefere çıktılar. Türkleri, batıdan da Araplar tehdit ediyordu. Türkler, ezeli düşmanları Çin'e karşı Abbasilerle birlik oldular. 751 yılında Çin-Arap savaşında (Talas Savaş), Çinliler büyük bir yenilgiye uğradı. Böylece, Çinlilerin Batı Türkistan'ı alma hayelleri gerçekleşemedi. Türkler ve Araplar, bu savaştan sonra Çinlilerden kağıt ve barut yapımını öğrendiler. Talas Savaşı'ndan sonra Türklerle Abbasiler arasında yakınlaşma başladı. Abbasilerin Türklere gösterdikleri ilgi ve yakınlık, Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştırdı. ilk olarak Yağma, Çiğil ve Karluk Türkleri İslam... Devamı

05 05 2011

Hz. EBU BEKiR'İN MÜSLÜMAN OLUŞU

    Hz. Ebu Bekr Sıddik (r.anh) Hz. Hadice (r.anh)den sonra yetişkinlerden ilk Müslüman olan Resülullah efendimizin yakın arkadaşlarından Hz. Ebu Bekr'dir (r.anh). Hz. Ebu Bekr (r.anh), yirmi sene önce bir rüya görmüştü: "Gökten dolunay inip, Kabe-i Muuzzamaya gelmiş, parça parça olmuş, parçalardan her biri, Mekke evlerinden biri üzerine düşmüş sonra bu parçalar bir araya gelerek gök yüzüne yükselmişti. Ebu Bekr'in (r.anh) evine düşen parça ise gökyüzüne yükselmemişti. hadiseyi gören Hz. Ebu Bekr (r.anh)  hemen evin kapısını kapamış sanki bu ay parçasının gitmesine mani olmuştu. Ebu Bekr (r.anh) heyacanla rüyadan uyanmış sabah olunca hemen yahudi alimlerinden birisine koşup rüyasını anlatmıştı. O alim cevabında " Bu karışık  rüyalardan biridir, onun için tabir edilemez" demişti. Fakat bu rüya Ebu Bekr (r.anh) zihnini kurcalamaya devam etmiş yahudinin cevabı da onu tatmin etmemişti. Bir aralık ticaret için gittiklerinde yolu rahip Bahira'nın diyarına uğramıştı. Gördüğü rüyanın tabirini Bahira'dan isteyince Bahira; " Sen neredensin" dedi Hz. Ebu Bekr (r.anh) " Kureyş'tenim" diye cevap verince Bahira; " Orada bir Peygamber çıkacak ve hidayet nuru Mekke'nin her yerine ulaşacak. Sen hayatında O'nun veziri vefatından sonra da halifesi olacaksın" dedi. Ebu Bekr (r.anh) bu cevaba hayret etmişti. Bu rüyasını ve tabirlerini Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (a.s.v.) Peygamberliğini açıklayıncaya kadar kimseye söylememişti. Hz.Muhammed (a.s.v.) Peygamberliğini açıklayınca Hz. Ebu Bekr (r.anh) hemen Peygamber efendimize koşup; Peygamberlerin, peygamberliklerine deliler vardır, senin delilin nedir? diye sual etti. Peygamber efendimiz Hz... Devamı

02 05 2011

İslam Dini

    İslam Dini Allahü tealnın Cebrail ismindeki melek vasıtası ile Sevgili Peygamberi Hz. Muhammed aleyhisselam gönderdiği, insanların, dünyada ve ahirette rahat ve mes'ud olmalarını sağlıyan, usül ve kaidelerdir. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler,İslamiyet'in içindedir. Eski dinlerin, görünür-görünmez bütün iyiliklerin, İslamiyet kendinde toplamıştır. Bütün saadetler, muvaffakiyetler ondadır. Yanılmayan şaşırmayan akılların kabul edeceği esaslardan ve ahlaktan ibarettir. Yaratılışda kusursuz olanlar, onu reddetmez ve nefret etmezler. İslamiyet'in içinde hiç bir zarar, dışında da hiç bir menfaat yoktur ve olamaz. İslamiyet'in haricinde bir menfaat düşünmek, serabdan içicek beklemek gibidir. İslamiyet, memleketleri imar, insanları terfih etmeği, refaha kavuşturmağı emreylemekte, Allahü tealanın emirlerine saygı göstermeği ve mahluklara merhameti istemektedir. İslamiyet: ziraat, ticaret ve sanatı kati olarak emr eder. İlme, fenne, tekniğe, endüstriye, layık olduğu üzere ehemiyet verir. İnsanların yardımlaşmasını, birbielerine hizmet etmesini ehemiyetle istemektedir. Kendi idaresi altında bulunan insanların, evladın, ailenin ve milletlerin haklarını ve idarelerini öğretmekte dirilere, geçmişlere, geleceklere karşı bir hak ve mesuliyet gözetmektedir. Seadet-i dareyn yani dünya ve ahiret seadetini kendisinde toplamıştır. İslamiyet, insanların ruhi ve maddi refahını en mükemmel şekilde temin edecek prensipler getirmiştir. İnsan hak ve vazifelerini en geniş şekilde düzenlemiştir. İslam dininin: iman, ibadet, münakehat, muamelat, ukubat ve ahlak esasları vardır. ... Devamı

01 05 2011

Huneyn ve Evtas Savaşı

    Huneyn ve Evtas Savaşı (M.630)   Huneyn Mekke ile Taif arasında bir vadidir. Meşhur Zülmecaz Panayırı bu vadinin kenarında kurulurdu. Mekke teslim olurken bu civarda yaşıyan Hevazin Kabilesi mensupları heyacanlı şairleri Malik b. Avf'ın kumandası altında müslümanlar aleyhine toplanıyorlardı. Beni Sakif te katılıyordu. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam durumu öğrenir öğrenmez. 12.000 kişilik ordusuyla harekete geçti. Bazı müslümanlar kuvvetlerine güvenip gururlanmışlardı. Bir an için Hak Teala'nın yardımını unutmak gafletini göstermişlerdi. Aniden vadinin iki yamacından düşman okçuları yağmur gibi ok yağdırınca İslam ordusu bozguna uğradı. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam çevresinde sekiz on kadar kişi kalmıştı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam " Ben Allah'ın Rasülüyüm!" diyor ve amcası Abbas vasıtasiyle müslümanları toparlamaya çalışıyordu. Nitekim toparlanan müslümanlar planlı bir hamle ile düşmanı bozguna uğratıp  mağlub etti. Pek çok ganimetle esir aldılar. Devamı

01 05 2011

Peygamber Mektebi ve Ashab-ı Suffa

    Peygamber Mektebi ve Ashab-ı Suffa Mescid-i Nebevi'nin bir tarafında üstü kapalı olarak yapılan yere "Suffa", burada barınanlara da "Ashab-ı Suffa" denilmiştir. Burada, barınacak evi olmayan fakirlar ve kimsesizler kalırdı. bu kişiler iş buldukları zaman çalışır, geçimlerini sağlarlardı. İş bulamayınca da Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam ve Ashabın zenginleri tarafından ihtiyaçları karşılanırdı. Bu gruptan evlenenler ayrı bir eve taşınır, yeni bir yuva kurardı. Burada bulunanlar, her zaman Peygamberimiz Hz. muhammed aleyhisselam'la birlikte olur. O'nun ilminden faydalanırlardı. Günlerini ibadet ve ilim öğrenmekle geçirirlerdi. İslam'da ilk eğitim ve öğretim kurumu Suffa okulu, ders gören Ashabın öğretmeni de Hz. Muhammed (s.a.s.)'dir Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre bu okuldan yetişmitir. Suffa okulundan yetişenler içinde: İslam dinini, Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi şerifleri çok iyi kavrayan, açıklayan büyük alimler bulunmakta idi. Başka şerifleri çok iyi kavrayan, açıklayan büyük alimler bulunmakta idi. Başka yerlere İslamiyeti anlatmak için görevlendirilenler bunlardan seçilirdi. Bu sebeple, Suffa adını taşıyan bu yer, İslam tarihinde ilk defa kurulan okuldur. Bu okuldan yetişenler İslamiyetin yayılmasında ve dinin öğretilmesinde önemli görevler yapmışlardır. Devamı

01 05 2011

Mescid-i Dırar'ın yıkılması

    Mescid-i Dırar'ın yıkılması   Münafıklar, Kuba Mescidinin cemaatini bölmek müslümanları parçalamak ve Ebu Amir adındaki İslam düşmanına yer hazırlamak amacıyla Medine yakınında bir mescid yaptılar. Ebu Amir Uhud ve Huneyn savaşlarına katılarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam'a karşı savaşmış bir sonuç alamayınca Şam'a kaçmıştı. Oradan münafıklara şöyle haber göndermişti. "Elinizden geldiği kadar silahlanın bana bir mabet yabın ben Bizans İmparatoruna gidiyorum, büyük bir ordu ile gelip Hz. Muhammed'i ve eshabını Medine'den sürüp çıkaracağım. Bu adamın teşviki ile münafıklar Mescid-i Dırar'ı yapmışlardı. Münafıklar, ihtiyarlık ve hastalık gibi sebeplerle Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam'ın Mescidine gidemediklerini ileri sürerek burada toplanmak istiyorlardı. Dış görünüşü Cami olan bu bina aslında müslümanları parçalamak için yapılan bir fesat yuvası idi. Münafıklar Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam davet ederek yaptıkları mescidi açmasını istediler. Allah Teala Cebrail'i göndererek mescidin müslümanları parçalamak için kötü amaçla yapıldığını bildirdi. Bunun üzerine Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam Tebük seferinden dönüşte bu mescidi yıktırıp yaktırdı. Böylece münafıklar kötü amellerine ulaşamadılar. Ebu Amir'de Şam'da perişan bir halde öldü.   Devamı

01 05 2011

Habeşistan'a Yapılan ilk Hicret

    Habeşistan'a Yapılan ilk Hicret Müşriklerin Müslümanlara yaptıkları eziyet her geçen gün artıyordu. Müslümanlar ibadetlerini serbestçe yapamıyor, açıktan Kur'an okuyamıyorlardı. Bu sebeple Hz. Muhammed aleyhisselam müslümanların daha emin bir yer olan Habeşistan'a hicret (göç) etmelerineizin verdi. Onbir erkek ve dört kadından oluşan ilk kafile, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Peygamberliğinin beşinci yılında Mekke'den gizlice çıkarak Kızıldeniz yoluyla Habeşistan'a gitti. İçlerinde Hz. Osman (r.anh) ve eşi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın kızı Rukiye de vardı. Orada çok iyi karşılanan müslümanlar, güvenli ve huzurlu bir hayata kavuştular. İlk giden kafilenin iyi karşlandığını duyan müslümanlardan 80 kişilik ikinci bir grup daha bir yıl sonra oraya hicret ettiler. Bunların başında Hz. Ali (r.anh) kardeşi Hz. Cafer-i Tayyar bulunuyordu.   Devamı

28 04 2011

DÖRT BÜYÜK KİTAP

    Büyük Kitaplar 1.  TEVRAT: Tevrat Hazret-i Musa'ya (a.s.) indirilmiştir. Ancak bugün elde üç Tevrat vardır. Tevrat'ta Peygamberlerin hayatlarından, İsrail oğullarının Mısır'dan çıkışından, ibadetlerden, kurban ve bayram merasimlerinden ve israil oğullarının Tur Dağı'ndan Ken'an yurduna gelmelerinden bahsedilir. Hazret-i Musa'nın (a.s.) vefatından sonraki olaylardan bahsedilir.   2.  İNCİ: İncil Hazret-i İsa'y (a.s.) indirilmiştir. Luka, Matta, Yuhanna, Markos isimli şahısların yazdığı dört incil vardır. Bunların dışında daha yüzlerce İncil ortaya çıkarılmışsa da İznik'te toplanan bir ruhani meclis tarafından diğerleri yakılmış ve bu dört tanesi bırakılmıştır.   3. ZEBUR: Zebur Davud (a.s.) Peygambere indirilmiştir. Zebur, Tevrat'tan ayrı bir hüküm getirmemiştir. İçinde ahlaki nasihatler ve ilahiler vardır.   4.  KUR'AN: Allah Teala'dan Cebrail vasıtasıyla Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e indirilmiştir. O'ndan bize kadar hiç kimsenin itiraz edemiyeceği, şübheye düşemeyeceği bir kesinlikle ulaştırılmıştır. Allah Taala'dan geldiği gibi muhafaza edilmiş olan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir Allah Teala tarafından bütün insanlığa gönderildiği için bozulmadan muhafaza edileceği de garanti altına alınmıştır. Bugün yeryüzünde, bütün müslüman milletlerin okuduğu Kur'an birbirinin aynıdır. Devamı

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim Religion Blogs
religion blog Top religion blogs