27 04 2014

Recep Ayının Faziletleri

  Recep Ayının Faziletleri   Kameri aylarının yedincisi. İslam dininde mübarek üç aylardan birincisi. Müslümanlar arasında mübarek üç aylar olarak bilinen RECEP,ŞABAN ve RAMAZAN ayları,İslam dininde kıymet verdiğiaylardır. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için bazı gecelere, gün ve aylara kıymet vermiş. Bu gece, gün ve  aylardaki dua,tövbe,namaz ve oruç gibi ibatedleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibated yapması,dua ve tövbe etmeleri için böyle gece,gün ve ayları sebep kılmıştır. Recep ayı içinde iki mübarek gecenin de bulunduğu bir aydır. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesinde RAGAİP GECESİ denir. Çünkü Allahü Teala bu gecede mümin kullarına ragibetler yani ihsanlar,ikramlar yapar. O gece yapılan dua reddolunmaz. Namaz,oruç,sadaka gibi ibadetlere kat kat sevap verilir. O geceye hürmet edenleri affeyler. Recep ayının 27. gecesi de MİRAÇ GECESİDİR. Miraç (merdiven) demektir. Hz. Muhammed aleyhisselam'ın göklere çıkarıldığı bilinmeyen yerlere götürüldüğü  ve  Allahü Teala ile konuştuğu gecedir. Recep ayı Adem alyhisselamdan beri kıymetliydi. Bu  ayda muharebe etmek günahtı. Her ümmet bu aya saygı gösterirdi. Recep demek (müreccb,muazzam, muhterem, kıymetli) demektir. Allahü Teala Tevbe süresi 36 ayetinde mealen (Ayların sayısını, Allah'ın yanında gökleri ve yeri yarattığı günkü kitabında olduğu  gibi on iki'dir. Bunlardan dördü haramdır.) yani muhteremdir buyuruyor. Daha önce ve İslamın ilk yıllarında harp yapmanın haram, yasak edildiği dört aydan biride Recep ayı idi. Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam'dan evvel cahiliye zamanında da Recep ayına çok hürmet ve saygı gösterilird... Devamı

08 12 2013

Tuğrul ve Çağrı Beyler

      Tuğrul ve Çağrı Beyler Selçuk Bey Cent kentinde yüz yaşında  (1007) yılında vefat etti. Yerine oğlu Arslan Bey geçti. Gazneli Mahmud'un Arslan Beyi yakalayıp hapsetmesi üzerine 1025 yılında Selçuk Beyin torunları Çağrı ve Tuğrul beyler Oğuzların başına Geçti. Tuğrul ve Çağrı beylerin yönetimindeki Selçuklular bir yandan Gazneliler ve Karahanlıların Buhara valisi Ali Tegin ile sürekli mücadele halinde oldular. Ayrıca Çağrı Beyin yönetiminde bir gurup Anadolu'ya keşif amaçlı akınlarda bulundu. Selçuklular bulundukları Maveraünnehir bölgesinde Karahanlılar ve Gaznelilerden gördükleri yoğun baskı karşısında Ceyhun Irmağı'nı geçerek Horasan'a geldiler. 1035 Nesa Savaşı'nda Gaznelileri yenilgiye uğrattılar. Bu Savaş sonucunda Selçukluların itibarı artmış büyük Türkmen kitleleri katılmaya başlamışlardı. Selçukluların Gazneli topraklarına akınları devam etti. Selçuklular yönetimleri altında bulunan topluluklar üzerinde yaşadıkları topraklar yetmediğini ileri sürerek Gazneliler Devleti'nden Merv, Serahs ve Beverd'in verilmesi istediler. Bu sırada Hindistan üzerine yapacağı sefer nedeniyle  Sultan Mesud Selçuklularla savaşmayı daha sonraya bırakarak kendilerine Horasan'dan üç vilayet verdi. Kendilerine verilen toprakları az bulan Tuğrul ve Çağrı beyler yeniden Gazne topraklarına saldıralara başladılar. Üzerine gönderilen  Gazne ordusunu Serahs yakınlarında yenilgiye uğrattılar. Bundan sonra Nişabur alındı. 1038 yılında Nişabur'da Tuğrul ve Çağrı Beyler bağımsızlığını ilan etti.... Devamı

30 11 2013

Hz. Muhammed'in Soyu (Nesebi)

    Hz. Muhammed'in Soyu (Nesebi)   Hz. Peygamber (s.a.v)'in babası, Abdlmuttalip oğlu Abdullah idi. Abdülmuttalib Kureyş'in en önde kabilelerinden Haşimoğullarının ve o sırada  Mekke'lilerin en saygıdeğer kişisiydi. Abdullah, Kureyş gençlerinin en boylu boslusu idi. Annesi Amine ise Zühre oğullarının ileri gelenlerinden Vehb'in kızı idi. Soy ve mevki itibariyle Kureyş kadınları arasında üstün bir yeri vardı.Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam dedelerinin soy dizisi Adnan'a kadar sıhhatlı olarak bilinmektedir. Hz. İbrahim aleyhisselama dayanır. Adem (a.s)' a kadar soy dizisinin sıralamaya çalışan bilginlerde de vardır. Peygamber Efendimiz soyunun fazileti ile ilgili olarak şöyle buyurulmuştur: "Ben devirden devire ve aileden aileye intilak eden Ademoğulları soylarının en temizinden yaratıldım. Adem aleyhiselamdan beri evladdan evlada geçerek gelen bu nur, Taruh'a, ondan oğlu İbrahim aleyhisselama, sonra oğlu İsmail aleyhisselama geçmiştir. Onun da alnından günüş gibi parlayan nur, evladlarından Adnan'a ondan Me'add, ondan da Nizar'a intikal etmiştir. Nizar doğunca babası Me'add, oğlunun alnındaki nuru görüp sevinmiş, büyük bir ziyafet vererek "Böylr oğul için bu kadar ziyafet az bir şey" dediği için, oğlunun adı Nizar, yani az birşey manasında kalmıştır. Bundan sonra da nur, sıra ile intikal ederek asıl sahibi olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselama ulaşmıştır. Hz. Muhammed aleyhisselamın soyu (nesebi) isimleri. Adnan Me'add Nizar Mudar İlyas Mudrike (Amir) Huzeyme Kinane Nadr Malik Fihr Galib Lüveyy Ka'b Mürre Kilab Kuseyy (Zeyd) Abdü Menaf (Mugire) Haşim (Amr) Abdülmuttalib (Şeybe) Abdullah bin Abdülmuttalib  ... Devamı

05 05 2013

Türgeşler

Türgeşler |  görsel 1

    Türgeşler Batı Göktürk Devletinin yıkılması üzerine bağısız hale gelen Türgeşler Talas Çu ve İlli Irmağı ile Issık Gölü dolaylarında yaşıyorlardı. Türgeşler bu bölgedeki diğer Türk kavimlerini de egemenlikleri altına almışlardı. Türgeş Devleti’nin Türk tarihindeki önemi  Göktürklerin yıkılmasıyla dağınık bir durumda yaşayan  kabileleri bir araya getirip 750 yıllarına kadar onları idare etmeleridir. 776 yılında Karluklar Türgeş egemenliğine son verdiler. Türgeşler Emeviler zamanında Maveraünnehir’de   fetihlerde bulunan  Arap ordularıyla mücadele ettiler. Bu mücadeleleriyle Orta Asya Türklerinin Arapların egemenliği altına girmelerini önlediler. Devamı

12 08 2012

Hamitoğulları Beyliği

  Hamidoğulları Beyliği (1300-1423) Merkezi Eğirdir olmak üzere göller Bölgesi'nde kurulmuş bir Türk beylğidir. Türiye Selçullular'nda uc Beyi olan Hamid Beyin Torunu Dündar Bey tarafından kurulmuştur. Dünda Bey Gölhisar, Korkuteli ve Antaya'yı ele geçirerek ülkesinin sınırlarını genişletti. İlhanlı Valisi Timurtaş Anadolu'ya gelerek Dündar Beyi öldürdü. Dündar Beyin oğullaı beyliği yeniden canlandırdılar. Antalyanın Yıldırım Bayezid tarafından alınmasıyla (1390) Beyliğin bu kolu sona erdi . Hüseyin Beyin 1391 yılında ölmünden sonra Osmanlılar, beyliğin bu kolu da son verdi. Ankara savaşı'ndan sonra Korkuteli taraflarında yeniden kurulan bu beyliği Osmanlı Padişahı II. Murad son verdi. Devamı

09 08 2012

Türkiye Selçukluları Devleti

Türkiye Selçukluları Devleti |  görsel 1

    Türkiye Selçukluları Devletinin kurucusu ve ilk Sultanı Süleyman Şah'tır. Süleyman Şah, Kutalmış'ın oğludur. Süleyman Şah'ın babası Kutalmış, Alp Arslan'a karşı giriştiği taht mücadelesi sonucunda öldürülünce, çocukları Süleyman Şah ve kardeşleri, Bizans sınırlarına sürgün edilmişlerdi. Süleyman Şah ve kardeşleri önce Suriye'de faaliyette bulunmuşlarsa da başarılı olamayıp Anadolu'ya yöneldiler. Süleyman Şah Anadolu'ya geldiğinde, Bizans İmparatorluğu karışıklıklar içindeydi. Bu durumdan yayarlanan Süleymam Şah, İznik'i aldı. Süleyman Şah kısa zamanda sınırlarını genişleterek İzmit'i alıp Üsküdar önlerine kadar geldi. Süleyman Şah'ın bu başarıları kardeşi Mansur Bey'i kıskandırmıştı. Mansur Bey'in bir ayaklanma hazırlığında olduğunu öğrenen Süleyman Şah, durumdan haberdar ettiği Melikşah'tan yardım istedi. Melihşah, Anadolu'ya Porsuk Bey komutasında bir ordu gönderdi. Yapılan savaşı Porsuk Bey kazandı ve Mansur Bey öldürüldü. Bu olaydan sonra Melihşah, gönderdiği bir fermanla Türkiye sultanlığı Süleyman Şah'a verdi. Böylece, Anadolu'da Büyük Selçuklu Devletine bağlı olarak Türkiye Selçukluları Devleti kurulmuş oldu. Süleyman Şah, Türkiye sultanı olduktan sonra sınırlarını genişletmek için güneye yöneldi. Tarsus Misis (Adana) Antakya ve Urfa'yı aldı Halep'i almak isteyince Suriye Selçuklu Sultanı olan Tutuş ile arası açıldı. Halep önlerinde yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve savaş alanında öldü (1086). Süleyman Şah, kısa zamanda gerçekleştirdiği fetihlerle, güçlü bir devlet kurdu. Göçebe Oğuzların daha büyük gruplar halinde Anadoluya gelmele... Devamı

19 07 2012

Orhan Gazi

  Orhan Gazi (1281-1362) Osmanlı padişahlarının ikincisi 1281 yılında Söğüt'de doğdu. Babası Osmanlı Devleti ve Hanedanının kurucusu Osman Bey (Gazi) Annesi Şeyh Edebali'nin Kızı Mal Hatundur. 1324 yılında babası Osman bey (Gazi)'nin yerine tahta geçti 1326 yılında Bursa'yı alarak burayı başkent yaptı. Bursa'da ilk Osmanlı sikkesini (Akçesini) yaptırdı. 1329 yılında İznik'i aldı. bunun üzerine şehri kutsal sayan Hıristiyanlar İmparator III. Andronikos komutasında Osmanlıların üzerine yürüdüler Orhan Gazi Pelekanon (Maltepe) savaşında Bizanslı'ları yenilgiye uğratarak ilk büyük meydan savaşını kazandı. 1334 yılında Gemlik'i bir yıl sonra Armutlu'yu 1337 yılında da İzmit'i aldı. 1340 yılında Karasioğulları da Osmanlı üstünlüğünü tanıdılar. 1354 yılında Türk tarihinin en önemli olaylarından biri gerçekleşti ve Osmanlılar Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman paşa'nın komutasında Rumeli'ye geçtiler. Fetih ve yerleşme siyaseti bu olaydan sonra başladı. 1347 yılında Osmanlılar Bizanslılar'ın müttefiki olarak Edirne'yi Bulgarlar'dan alan kuvvetlere 6.000 kişiyle katıldılar. III. Yoanis daha sonra aynı Türk birliği ile aynı yılın şubay ayında Bizans'a girerek Paleogolos hanedanına son verdi. 1352 yılında Marmara adası alındı, Üsküdar ele geçirildi. Süleyman Paşa 1354 yılında Ankara'yı işgal etti. Orhan Gazi 81 yaşında öldüğü zaman Osmanlı Devleti 102.000 km'lik bir alana yayılmıştı. Orhan Gazi Osmanlı Padişahları arasında en çok yaşayanıdır. Bursa'da kurduğu medrese, İslam aleminin sayılı kültür merkezlerinden biri olmuştur. Türbesi Bursa'dadır. ... Devamı

05 06 2011

Süre

Süre |  görsel 1

      Süre Kur'an-ı Kerimde ayetlerden meydana gelen bölümler Kur'an-ı Kerimde uzunlukları birbirinden farklı 144 süre vardır. Araları birbirinden besmelelerle ayrılmıştır. En uzunu 186 ayetten meydana gelen BAKARA süresi, en kısası 3 ayetten meydana gelen KEVSER süresidir. Kur'an-ı Kerimde sıralanış bakımından ilk süre FATİHA, son sure NAS suresidir. Sürelerin yerleri. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. Üçüncü Halife Hz. Osman (ranh), hiçretin 25. senesinde yazdırdığı altı mushafta bu süreleri yerlerine koymuştur Kur'an-ı Kerim. Süreler, Peygamber Efendimize nazil oluşuna göre de ikiye ayrılır. Mekke'de inen süreler Mekki'dir. Hiçretten sonra Medine-i münevverede inen süreler de Medeni  olarak isimlendirilir. Mekki sürelerin sayısı 86, Medeni sürelerse 28'dir Kur'an-ı Kerimde TEVBE süresi dışındaki sureler, besmeleyle başlar. Süreler uzunluk ve kısalıklarına göre dörde ayrılır. En uzun yedi sureye (ikinci Bakara suresinden başlayarak, dokuzuncu Tevbe süresine kadar olanlara) Seb'üt-tval ( en uzun yedi süre) denir. Ayet-i kerime sayıları yüz civarında olanlara El-Miün, ayet-i kerime sayısı yüzün altında olanlara El-Mesani denilmiştir. En son süreler İHLAS, FELAK ve NAS süreleridir. Namaz süreleri diye isimlendirilen süreler, Kur'an-ı Kerimin son on süresidir. Devamı

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim Religion Blogs
religion blog Top religion blogs